ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก่อนที่จะใช้บริการนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้อย่างละเอียดรอบคอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้เพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ Bangkok Bank Cyclefest, bangkokbankcyclefest.com ("เว็บไซต์") ซึ่งดำเนินการและดูแลโดย IMG Services (Thailand) Limited และบริษัทแม่ และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “IMG”เรา” หรือ“ พวกเรา”) เมื่อมีการโพสต์ข้อความเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “การบริการ”).  ผู้เข้าชมสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ฟรี และผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์นี้ตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ หลังจากที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้:

  1. การยอมรับข้อตกลง: ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ข้อตกลง (ข้อตกลง) ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราได้รับการยอมรับจากคุณ ข้อตกลงฉบับนี้แสดงถึงข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ และเฉพาะข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด การชี้แจงข้อเท็จจริง การรับประกัน และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟรี เนื้อหา หรือข้อเสนอฟรี หรือการบริการที่จัดเตรียมไว้หรือระบุไว้ในการบริการ และสาระที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เราสามารถแก้ไขข้อตกลงได้ตลอดเวลา และทุกความถี่โดยไม่แจ้งหรือประกาศให้คุณทราบ ข้อตกลงล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้ก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์ เราสามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและทุกเมื่อโดยไม่แจ้งหรือประกาศให้คุณทราบ 
  2. ลิขสิทธิ์ หน่วยงาน เนื้อหา การออกแบบ กราฟิก และสื่อเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามให้มีการทำสำเนา การทำซ้ำ การใช้ การดัดแปลง หรือการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการนี้โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
  3. การลบและการแก้ไข เราขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือลบเอกสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏในการบริการรวมถึงข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่างและปกป้องเรา เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ทนายความ และพนักงานของเราจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการ
  5. คำปฏิเสธการรับผิด เนื้อหา การบริการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟรี และข้อเสนอฟรีจากหรือที่ระบุไว้ในการบริการที่ได้จัดเตรียมไว้จะเป็นไป "ตามที่ควรเป็น" "ตามที่สามารถใช้ได้" และการรับประกันทั้งหมดที่แสดงไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยจะถูกปฏิเสธ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิเสธความรับผิดของการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับชื่อ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การวางจำหน่าย คุณภาพ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยเฉพาะในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลและการบริการอาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือข้อจำกัดอื่นๆ เราไม่ขอรับผิดต่อการใช้ข้อมูลหรือการบริการใดๆ ของคุณ โดยเฉพาะไม่ใช่ข้อจำกัด เราไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือความสูญเสียที่ตามมา (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงิน คดีความ หรือในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน) ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดต่อสินค้าหรือสิ่งอื่นใด แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การปฏิเสธความเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเกณฑ์การตัดสินระหว่างเราและผู้ใช้ เว็บไซต์นี้และข้อมูลต่างๆ จะไม่มีการยกเว้นโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเราผ่านทางเว็บไซต์จะมีการรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในการใช้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถถือเป็นคำแนะนำอย่างเป็นทางการได้ คุณต้องเป็นผู้ประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกันเอง
  6. ข้อจำกัด เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากไวรัสที่บรรจุอยู่ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบฟอร์มหรือเอกสาร เราจะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณโดยบังเอิญ เป็นพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้
  7. เว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายอื่น ๆ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และขั้นตอนการดำเนินงานของลิงค์เว็บไซต์โยงบุคคลที่สามขณะที่คุณอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าว และเรายังไม่ได้สืบสวน ตรวจสอบ หรือตรวจเช็คความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ดังกล่าว การรวมลิงค์เว็บไซต์อื่นใดไว้ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะให้การรับรองหรืออนุมัติลิงค์เว็บไซต์นั้นๆ เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกันถือเป็นหน่วยงานอิสระ และแต่ละฝ่ายจะไม่มีอำนาจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือมีภาระผูกพันในนามของอีกฝ่ายหนึ่งได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อตนเอง หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์ของเรา และเข้าถึงลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้
  8. ผลิตภัณฑ์และการบริการของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราอาจโฆษณาลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งคุณอาจซื้อหรือได้รับข้อเสนอฟรี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือการบริการทดลองใช้ฟรี ซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการฟรีที่นำเสนอโดยลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สาม ในด้านการดำเนินการสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงิน และการบริการลูกค้า ความรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับลิงค์เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเท่านั้น สำหรับธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวคุณและลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สาม เราจะไม่มีส่วนรับรู้ด้วย คุณยอมรับว่าการใช้ลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งที่แสดงไว้ชัดแจ้ง โดยนัย หรืออื่นใดโดยเด็ดขาด และไม่ว่ากรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนลิงค์เว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับหรือจากเว็บไซต์ของเรา
  9. ข้อมูลทั่วไป  การบริการและข้อตกลงนี้อาจอยู่ภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่น