กฎระเบียบและข้อบังคับ

 1. ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้
 • นักปั่นรุ่นมาสเตอร์ (อายุ 45 ปีขึ้นไป)
 • นักปั่นรุ่นทั่วไปหญิงและชาย (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • นักปั่นประเภท Fun Ride (อายุ 8 ปีขึ้นไป)
 • นักปั่นประเภททีม (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
 1. การจำกัดอายุของประเภทอายุที่เข้าแข่งขันจะอ้างอิงตามอายุของผู้เข้าร่วม ณ วันที่ทำกิจกรรมประจำปี 2017
 2. หากผู้เข้าร่วมงานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์และส่งสำเนาเอกสารที่ลงลายมือชื่อไว้ระหว่างการขอรับชุดกิจกรรม จะถือว่าคุณได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้
 3. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นรุ่นมาสเตอร์
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสี่สิบห้า (45) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 62 กม. (4 รอบ)
 1. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นหญิงทั่วไป
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 46 กม. (3 รอบ)
 1. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นชายทั่วไป
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 62 กม. (4 รอบ)
 1. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นรุ่น Fun Ride
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุแปด (8) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะเวลาปั่น 1 ชั่วโมง 30 นาที
 1. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นประเภททีม
 • แต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขัน (5) คนและมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี (18) ขึ้นไป
 • การแข่งขันแบบทีมจะใช้การปั่นสี่ (4) รอบบนเส้นทางสนาม 15.5 กม.
 • Team Time Trial เป็นการแข่งประเภททีมที่แต่ละทีมต้องแข่งขันกันในรูปแบบการจับเวลา
 • ผลการแข่งขันสุดท้ายของแต่ละทีมจะคำนวณตามเวลารวมที่นักปั่นแต่ละคนในทีมใช้เมื่อเข้าเส้นชัย นักปั่นทุกคนจะต้องเข้าเส้นชัยเพื่อจับเวลาสะสม โดยทีมที่ชนะจะต้องมีเวลาสะสมรวมดีที่สุดจากทีมทั้งหมด
 1. ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถปั่นเข้าเส้นชัยสำเร็จได้ในการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับ
 • เหรียญรางวัลเมื่อแสดง BIB ประจำตัวนักปั่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันที่จัดกิจกรรม
 • ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับรองการเข้าร่วมซึ่งจะถูกส่งไปยังนักปั่นแต่ละรายภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังสิ้นสุดกิจกรรม 
 1. จักรยานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
 • จักรยานเสือหมอบ
 • จักรยานไฮบริด
 • จักรยานเสือภูเขา
 • จักรยานซิงเกิลสปีด – ต้องไม่ใช่รุ่นฟิกซ์เกียร์

จักรยานทุกคันจะต้องได้รับการติดตั้งเบรกหน้าและหลังที่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

 1. The following cycles are ห้ามมิให้ใช้จักรยานต่อไปนี้เข้าร่วมในกิจกรรม
 • จักรยานที่ติดตั้ง Disc Wheel/ Rim Cover*
 • จักรยานที่ติดตั้ง Aero Bar หรือ Extension Bar*
 • จักรยานที่ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ไม่มีอานหลังไม่ว่าในลักษณะใด)
 • จักรยาน Specialist Time Trial หรือจักรยานที่ติดตั้งแฮนด์รุ่น Time Trial / Drop Bar*
 • จักรยานมอเตอร์
 • จักรยานล้อเดียว
 • จักรยานพ่วง
 • จักรยานสองตอน
 • จักรยานมือ
 • จักรยานสามล้อ และ

3. จักรยานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันประเภททีมมีดังต่อไปนี้

 • จักรยานที่ติดตั้ง Disc Wheel/ Rim Cover
 • จักรยานที่ติดตั้ง Aero Bar หรือ Extension Bar
 • จักรยาน Specialist Time Trial

ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้จักรยานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมทุกรายไม่ควร:
 • ขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อคจักรยานที่ได้รับการรับรอง
 • ขับขี่โดยไม่สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ขับขี่ด้วยความอันตรายหรือไม่ระมัดระวัง
 • สวมอุปกรณ์ฟังเพลงแบบพกพาขณะขับขี่
 • ใช้กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
 • ขับขี่โดยมีสัตว์เลี้ยง
 1. ผู้เข้าร่วมทั้งหมดต้องติดสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ขณะแข่งขัน
 • BIB หมายเลขการแข่งขันทางด้านหลังชุดแข่งขันหรือเสื้อยืด
 • สติ๊กเกอร์หมายเลขการแข่งขันบนหมวกกันน็อคทั้งสองด้าน
 1. ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องปั่นตามเส้นทางที่กำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันตลอดกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนการลงทะเบียนและก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน
 2. เพื่อความปลอดภัย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันอาจไม่สามารถปั่นจนครบระยะทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันจะขอให้ผู้เข้าแข่งขันแวะที่จุดพักที่กำหนดไว้ตามเส้นทาง โดยที่ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะยังคงได้รับมอบเหรียญอยู่
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ที่ด้านหลังของ BIB การแข่งขันที่ได้รับ และติดไว้ที่ด้านหลังของชุดแข่งขัน/เสื้อยืด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดงานและบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถอ้างอิงข้อมูลจากแบบฟอร์มเพื่อติดต่อบุคคลใกล้ชิดที่ระบุไว้บน BIB การแข่งขันได้
 4. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคลากรทางการแพทย์ขอสงวนสิทธิ์ในการ:
 • ถอดผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขัน หากพิจารณาแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้ และ
 • ส่งผู้ประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

IMG ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยตัวจากจุดเริ่มต้นล่าช้าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย